De visie van “Droit au Corps” : het pad van mededogen

FrançaisEnglish – Deutsch – Nederlands – Português

Versie van 17 februari 2021

  1. Onderwerp en doelstelling
  2. Het pad van mededogen
  3. Seksuele gezondheid : aanreiken van goede praktijken en begeleiding van besneden personen die hieronder lijden
  4. Een publiek debat openen over de voorwaarden tot de toestemming voor een besnijdenis
  5. Ontwikkel de internationale coalitie voor het opgeven van genitale verminking

Onderwerp en doelstelling

Droit au Corps “heeft als grondslag het beschikkingsrecht over het eigen lichaam.

De vereniging heeft als doel een einde te maken aan: elke vorm van seksuele verminking – vrouwelijke, mannelijke, transgender en interseksuele : excisie, besnijdenis of andere -, op een individu uitgevoerd zonder diens expliciet vrije en bewuste toestemming, en zonder medische noodzaak.

Het uiteindelijke doel van onze organisatie is het verlichten van elk mentaal en fysiek lijden als gevolg van sexuele verminking, in het bijzonder bij kinderen.

Droit au Corps houdt zich voornamelijk bezig met de besnijdenis, miskend onderwerp en weinig aanwezig in het publieke debat.

Het pad van mededogen

In samenhang met haar ethische prioriteiten beoogt Droit au Corps niet alleen de beëindiging van het lijden veroorzaakt door seksuele verminking, de bezorgdheid geldt ook voor personen die zich belaagd voelen in hun traditie of in de voortzetting ervan. Droit au Corps drukt de hoop dat alle partijen betrokken bij seksuele verminking samen vooruitgang boeken bij dit streven.

Verandering aanbrengen in een praktijk die sedert eeuwen verankerd ligt in een traditie, is moeilijk. Droit au Corps geeft de voorkeur aan culturele emancipatie als actievorm boven krachtsverhoudingen. Een cultuur is een complex geheel waarvan de besnijdenis slechts een deelaspect is. Droit au Corps kan onmogelijk wegen op alle facetten van de betrokken culturele eenheden en zoekt daarom toenadering tot  alle partijen en belanghebbenden voor een globale aanpak.

Hét middel bij uitstek voor Droit au Corps om de perceptie in de geesten te laten evolueren, is de verspreiding vanzoveel mogelijk onpartijdige informatie. Niemand zal gebaat zijn zonder bewustwording, zonder waarachtige opleiding in verband met de gevolgen van gedwongen seksuele verminking.

Er zijn genoeg getuigenissen en wetenschappelijke studies voorhanden, die aantonen dat de besnijdenis een bron van lijden is voor talloze mannen, zowel op korte als op lange termijn. Zich daarvan bewust worden zonder taboe’s is een van de voornaamste doelstellingen van Droit au Corps.

Juist omdat de besnijdenis de seksualiteit raakt, een hoogst gevoelige kwestie, denken wij dat het nodig is er met uiterste zachtheid over te hebben.

Mededogen of compassie is geenwollig gevoel maar de vaste overtuiging hardnekkig leed te willen ledigen, volhardend en voor langere duur.

Seksuele gezondheid : aanreiken van goede praktijken en begeleiding van besneden personen die hieronder lijden

In de geschiedenis van de geneeskunde in verband met seksuele gezondheid, heeft de ideologie meermaals het voortouw genomen op de wetenschap. In de XIV-de eeuw werd masturbatie aangezien als een belangrijke oorzaak van aandoeningen en won het idee gestaag veld daartegen op te treden door verminking van de penis of de clitoris. Zelfs al heeft men de oorsprong uit het oog verloren, besnijdenis wordt in de VS nog steeds toegepast op een meerderheid van mannelijke zuigelingen, waarbij als voorwendsel steeds weer wordt aangehaald dat er geen geschikt pijnbestrijdingsmiddel voor die leeftijdsgroep in omloop is Besnijdenis blijkt een bloeiende handel : de ingreep wordt tegen betaling uitgevoerd, inzetten van heelkundige uitrustingen, verkoop van de voorhuid, enz.

Deze ideologische bestrijding van onanie heeft diepe littekens nagelaten. Vandaag weten we dat besnijdenis therapeutisch onnodig is, behalve in uitzonderlijke gevallen ; minder ingrijpende maar ook minder bekende alternatieven zijn voorhanden.

Daarnaast woekert nog steeds de slechte gewoonte van het doorknippen van het voorhuid. Uitgevoerd door artsen of zelfs door slecht geïnformeerde ouders, kan dit leiden tot een pathologische aandoening, een volledige besnijdenis, vergezeld van psychische stoornissen.

Droit au Corps verbindt zich met de volgende doelstellingen :

– Het grote publiek bekend maken met juiste praktijken ;
– Geneesheren en gezondheidswerkers blijvend informeren, en indien nodig optreden als klokkenluider ;
– Aandacht schenken aan de   ongerustheid van jongeren en ouders i.v.m. seksuele gezondheid ;
– Ondersteuning bieden aan besneden personen die hierom verzoeken om zodoende te pogen de schade zoveel mogelijk te beperken (praatgroepen, psychosociale steun, informatie over helende therapieën).

Een publiek debat openen over de voorwaarden tot de toestemming voor een besnijdenis

Het recht om zelf over zijn lichaam te beschikken als grondbeginsel van Droit au Corps die het recht om over het lichaam te beschikken in haar vaandel voert is op geen enkele wijze gekant tegen besnijdenis, wanneer de betrokken persoon hiermee vrijelijk en bewust instemt.

Droit au Corps wenst een openbaar debat aan te gaan over ‘de voorwaarden tot instemming van besnijdenis’’, ons inziens alleszins wenselijk wil men een consensus bereiken tussen alle partijen, die het mogelijk maakt het meeste leed te verlichten.

Ontwikkel de internationale coalitie voor het opgeven van genitale verminking

De geschiedenis kent een recente versnelling van initiatieven voor de afschaffing van seksuele verminking : vrouwen eerst, gevolgd door mannen, daarna de transgender en interseksuelen. De tijd is gekomen om alle mensen van goede wil bij elkaar te brengen en de krachten te bundelen.

Droit au Corps bepleit een universele aanpak van seksuele verminking : is de wereldgemeenschap niet verplicht alle kinderen op gelijke wijze te beschermen, ongeacht hun geslacht ?

Met dit in gedachten heeft ons collectief in 2020 de internationale coalitie voor het opgeven van seksuele verminking, The Bodyguards, geïnitieerd.